VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA

VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA

ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

Za vodenje upravnega postopka naročnik pooblasti projektanta ali to izpelje sam. V kolikor za to izda pooblastilo, lahko projektant v imenu naročnika izpelje postopke za pridobivanje vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij. Poleg tega s pooblastilom za vodenje upravnega postopka pooblasti projektanta, da ga zastopa v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja na pristojni upravni enoti.

VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA ZAJEMA:

  • Pridobivanje projektnih pogojev
  • Pošiljanje projektne dokumentacije za soglasja
  • Vloga na pristojno upravno enoto za izdajo gradbenega dovoljenja
  • Vloga za odmero komunalnega prispevka
  • Vodenje celotnega postopka do pridobitve gradbenega dovoljenja

- Soglasodajalec je državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila, za katerega je z zakonom ali predpisom, izdanim na podlagi zakona določeno, da določa projektne pogoje in daje soglasja za graditev objektov;
- Projektni pogoji so pogoji, ki jih v skladu s pogoji iz izvedbenega prostorskega akta in skladno s svojimi pristojnostmi, določenimi z zakonom ali predpisom in na podlagi izvedbenega prostorskega akta, določi pristojni soglasodajalec za izdelavo projektne dokumentacije;
- Soglasje je potrditev pristojnega soglasodajalca, da je projektna dokumentacija izdelana skladno s pogoji, ki jih je predhodno določil za njeno izdelavo;
- Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati.

K vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja moramo priložiti dva izvoda projektne dokumentacije (PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja), ter vsa potrebna soglasja. Pridobiti moramo lokacijsko informacijo, iz katere izhaja, da je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, če je velikost objekta, način gradnje in rabe ter odmik od meje sosednjih zemljišč v skladu z predpisi. Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno priložiti dokazilo o pravici graditi, če ta pravica ni vpisana v zemljiško knjigo. Pred izdajo dovoljenja moramo upravnemu organu predložiti potrdilo o plačilu komunalnega prispevka.
Z gradnjo lahko pričnemo, ko postane dovoljenje pravnomočno. To je petnajst dni po tistem, ko je bilo vročeno zadnji stranki v postopku. Pred pričetkom gradnje moramo gradnjo prijaviti. To naredimo na posebnem obrazcu, ki ga dobimo ob prevzemu gradbenega dovoljenja.

Vrednost upravnega postopka je podana za objekte do 200 m2, za zgoraj definiran obseg!

Za ponudbo se obrnite na nas. Z veseljem Vam bomo pomagali poiskati ustrezno rešitev.

+
pokaži