kako naročiti projekt hiše?

                                                                                 

http://z500.si/


        
Kaj je še dobro preveriti pred izbiro projekta?
Priporočamo, da še pred izbiro projekta hiše na pristojni Upravni enoti, v kateri leži parcela, na kateri nameravate graditi, pridobite lokacijsko informacijo za potrebe gradnje, ki opredeljuje kateri prostorski akti urejajo gradnjo na vaši parceli in katera so določila, ki vplivajo na izgled vaše bodoče hiše. Tako je med drugim iz le teh razvidno kakšna mora biti oblika zgradbe, kakšna morajo biti razmerja med stranicami hiše, kakšna oblika strehe in kakšen naklon strehe je dopusten, kakšni so minimalni odmiki od sosednjih parcel ali zgradb, itd....
 
Kako hitro bomo pristopili k izdelavi projekta?
Najkasneje v roku 5 delovnih dni po sklenitvi pogodbe in prejemu avansnega plačila, vas bo kontaktiral naš sodelavec ali pogodbeni partner in se dogovoril za sestanek.  Kaj še potrebujem za pridobitev gradbenega dovoljenja - dodatna      dokumentacija, ki ni del standardne projektne dokumentacije Z500?
  • geodetski posnetek
  • vodilna mapa
  • izkazi in elaborati
  • pridobitev projektnih pogojev
  • pridobitev soglasij soglasodajalcev
  • vodenje upravnega postopka na pristojni Upravni enoti za pridobitev gradbenega dovoljenja

Katere dokumente oz. priloge morate pridobiti pred začetkom izdelave projektne dokumentacije?
Priporočamo, da ob prvih kontaktih z našimi projektanti predložite kopijo lokacijske informacije, tako da bodo lahko preverili prostorske akte in določila glede oblikovanja vaše hiše.  Prav tako vam bodo lahko tudi sami predlagali projekte, ki bi najbolj ustrezali tem določilom. Poleg lokacijske informacije potrebujete za začetek izdelave projektov še geodetski posnetek, ki ga lahko naročite pri lokalnem geodetu ali nas pokličete in vam bomo posredovali naslov našega partnerja, ki v vaši bližini izvršuje geodetske meritve.
Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije potrebujete tudi geomehansko poročilo.V kolikor prostorski akti tako določajo je potrebno predložiti še druga morebitna poročila.

Kako dolgo moram čakati, da pridobim gradbeno dovoljenje?
Ta čas je odvisen od upravnih organov na pristojnih Upravnih enotah in predvsem od soglasodajalcev in se lahko razlikuje v različnih Upravnih enotah. V pravilu pa traja od treh pa do šestih mesecev.

pokaži