IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev)

DGD ( dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ), zajema: 

- podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji 

 - izjavo projektanta in vodje projekta 

 - splošne podatke o objektu

 - tehnično poročilo 

 - grafične prikaze: 

 - lokacijski prikaze (situacije v merilu 1:250, 1:500) 

 - tehnične prikaze (tlorisi, prerezi, fasade v merilu 1:100)


PZI (dokumentacija za izvedbo gradnje) zajema: 
1. Vodilni načrt, ki vsebuje:
- podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji 
 - zbirno tehnično poročilo 
 - izkaze : 
 - izkaz požarne varnosti 
 - izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe 
 - izkaz toplotnih karakteristik stavbe 
 - izkaz zaščite pred hrupom v stavbah 
 - grafične prikaze : 
 - zbirni prikaz komunalne infrastrukture ( M 1:250, 1 :500) 
 - grafični in drugi podatki za zakoličbo 
2. Načrt arhitekture, ki vsebuje: 
- tehnično poročilo 
 - risbe 
- tlorise, prereze, fasade, detajle, sheme oken in vrat ( M 1:50 ) 
 - popis del 
3. Načrt gradbenih konstrukcij, ki vsebuje: 
- statični izračun s tehničnim poročilom 
 - pozicijski načrti - armaturni načrti 
4. Načrt električnih inštalacij in električne opreme, ki vsebuje:
- izračuni s tehničnim poročilom 
 - risbe 
- jakotočne inštalacije, šibkotočne inštalacije 
 - popis del 
5. Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, ki vsebuje:
- izračuni s tehničnim poročilom 
 - risbe
- ogrevanje, prezračevanje, vodovod 
 - popis del 
6. Načrt s področja požarne varnosti, ki vsebuje: 
- projektne rešitve za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte in po objektu, za zagotavljanje evakuacije in učinkovito intervencijo in gašenje


PID (dokumentacija za izvedbo gradnje) zajema:

1. Vodilni načrt, ki vsebuje:

- podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji 

 - zbirno tehnično poročilo 

 - grafične prikaze 

 2. Načrte ( arhitektura, elektro, strojne instalacije, gradbene konstrukcije…) 


Želite izvedeti več, potrebujete pomoč pri izbiri?                                  

Dovolite, da vam pomagamo izbrati najustreznejši projekt, oddajte povpraševanje:

pokaži