Novo v Z500

FAZE PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA


1. DOKAZILO O LASTNIŠTVU PARCELE

- izkazuje se z zemljiškoknjižnim izpiskom ali overjeno kupoprodajno, darilno ali izročilno  pogodbo skupaj z ZK predlogom za vpis v zemljiško knjigo
  ali pravnomočnim sklepom o dedovanju
- dobimo ga na sodišču - Zemljiški knjigi (Zemljiška knjiga) oz. pri notarju (Seznam notarjev)
 

2. PRIDOBITEV NAČRTA PARCELE

- investitor, izdelovalec projektne dokumentacije ali pooblaščena oseba jo naroči na Geodetski upravi RS (link na Geodetsko upravo oz portal e-prostor)
- ob naročilu je potrebno  navesti številko parcele in katastrsko občino, kjer se parcela nahaja
- izda se kopija katastrskega načrta v merilu 1:2880
- koristno je pridobiti tudi posestni list
 

3. PRIDOBITEV LOKACIJSKE INFORMACIJE

-  na pristojni občini se pozanimamo ali je zemljišče, kjer želimo  graditi zazidljivo (naslovi in kontakti občin)
-  z vlogo se naroči lokacijska informacija, ki naj ima priložen  grafično prikazan izsek iz dolgoročnega oz. srednjeročnega dela PUP za obravnavano območje predvidene gradnje
- iz lokacijske informacije je razvidna zazidljivost parcele,  vrsta dopustnih gradenj, območja varovanj in omejitev...
 

4. PRIDOBITEV GEODETSKEGA POSNETKA

- z vlogo pri pristojni geodetski upravi ali pri pooblaščenem samostojnem geometru naročimo za zazidljivo parcelo geodetski posnetek
- gre za dejanski posnetek terena v merilu 1:500 (običajno) z vrisom vseh infrastrukturnih vodov (elektrika, voda, cesta, kanalizacija, toplovod,
  plinovod, telefon, kabelska TV...)
 

5. IZDELAVA IDEJNE ZASNOVE (IDZ)

- v idejni zasnovi  za nameravani poseg (novogradnja, rekonstrukcija) morajo biti upoštevane vse zahteve in pogoji za tovrstne gradnje, ki so
  navedene v lokacijski informaciji oz. PUP posamezne občine
- izdela jo arhitekt v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS št. 55/08) (pravilnik
undefined
)
 

6. IZDELAVA VODILNE MAPE "0"

- v  skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji se vsi lokacijsko-urbanistični podatki  prikažejo in vložijo v vodilno mapo projektne dokumentacije, ki je označena s številko "0"
- V njej so navedeni vsi lokacijski podatki (lega, velikost, oblika, gradbene parcele, lega zgradbe na zemljišču, odmiki objekta, priključki na infrastrukturo,  vplivi na okolje, indikatorji površin in prostornin, elaborati, študije...)


7. DOLOČITEV STRANK V POSTOPKU

- izdelovalec vodilne mape  (projektant, urbanist) v skladu z določili Uredbe o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Ur.l.  RS, 37/08) določi stranke v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja
- navedene stranke imajo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja možnost sodelovanja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja


8. PROJEKTNI POGOJI
- projektant, ki bo izdeloval PGD, z vlogo in izdelano idejno zasnovo (IDZ) zaprosi za projektne pogoje
- izdajo jih soglasodajalci, ki  so upravljalci infrastrukture (elektro,komunala...) in drugi (občina...)
- pri manj zahtevnem objektu mora soglasodajalec določiti in poslati pogoje v 15 dneh, pri zahtevnih pa v roku 30 dni, sicer se šteje, da pogojev ni določil in je podano soglasje (molk organa)
 

9. PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (PGD)

- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) mora biti izdelan v skladu s pridobljenimi projektnimi pogoji
- PGD sestavljajo vodilna mapa, načrti in elaborati, načrt arhitekture, izjava projektanta gradbenih konstrukcij o stabilnosti nosilnih elementov objekta
- za celoten projekt je odgovoren odgovorni vodja projekta, za posamezne načrte pa odgovorni projektant
 

10. SOGLASJA SOGLASODAJALCEV

- izdelan PGD se z vlogo predloži vsem soglasodajalcem, ki so predhodno izdali projektne pogoje, da na podlagi PGD izdajo ustrezno soglasje
- Soglasodajalec mora v roku 30 dni izdati soglasje sicer se šteje, da je soglasje podano
- Pridobljena soglasja se vloži v vodilno mapo. Projekt je potrebno ustrezno zapečati
 

11. IZDAJA GRADBENEGA DOVOLJENJA

- gradbeno dovoljenje se mora izdati  v roku 30 dni v skrajšanem ugotovitvenem postopku (OPPN,...) oz. v roku 60 dni v drugih primerih (PUP,...)
- v roku 15 dni od prejema gradbenega dovoljenja postane le to pravnomočno, če ni vloženo nobeno pravno sredstvo
 

 12. IZVEDBA GRADNJE

-  po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja se lahko prične gradnja
- izvajalci izvajajo gradnjo na podlagi projekta za izvedbo del (PZI), ki ga izdela projektant, ki je izdelal PGD
- v času izvajanja posameznega sklopa gradnje mora imeti izvajalec in investitor obvezno izvod projektne dokumentacije PZI na gradbišču in ga na zahtevo pokazati inšpektorjupokaži